photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


WYKŁADOWCY

niedziela 4.02.2018
Adamczyk_K2NLek. wet. Krzysztof Adamczyk

Tegoroczny absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW od trzech lat interesuje się patologią gołębi. W ramach Studenckiego Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych zajmuje się diagnostyką molekularną chorób wirusowych gołębi. Jest autorem kilku doniesień na Sympozjach SKN. Jego praca pod tytułem ,,Zastosowanie PCR i LAMP do diagnostyki molekularnej zakażeń CoHV-1 u gołębi domowych (Columba livia var. domestica)” została nagrodzona na XLIII Dorobku Kół Naukowych w Warszawie oraz zajęła III miejsce na II Międzynarodowej Konferencji Studentów Weterynarii w Warszawie. W 2017 roku rozpoczął studia doktoranckie w ramach których zajmuje się epidemiologią chorób wirusowych gołębi w Polsce, oraz diagnostyką metodami biologii molekularnej zakażeń Staphylococcus Agnetis,  jako potencjalnego czynnika powodującego występowanie kulawizny w stadach brojlerów kurzych.

Dziewulska2Mgr Daria Dziewulska
W 2010 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Biotechnologia na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Starszy specjalista naukowo-techniczny w Katedrze Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Główny temat jej zainteresowań związany jest z szeroko pojętą diagnostyką molekularną chorób ptaków. Autorka pracy doktorskiej dotyczącej działania wybranych ekstraktów roślinnych jako stymulatorów odpowiedzi immunologicznej u zdrowych jak i zakażonych wirusem gołębi.

Jazdzewski1Lek. wet. Krzysztof Jażdżewski

Zastępca głównego lekarza weterynarii od lipca 2014 roku. Koordynuje działania Głównego Lekarza Weterynarii w sprawach zdrowia zwierząt oraz współpracy międzynarodowej. Określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt oraz Biura do Spraw Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą. Zajmuje się opracowaniem planów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w tym influenzy ptaków o wysokiej patogenności. Od wielu lat pracując na bardzo odpowiedzialnych stanowiskach w Głównym Inspektoracie Weterynarii,  dr Jażdżewski posiada olbrzymie doświadczenie praktyczne w tym zakresie.

Krautwald-JunghannsProfesor, dr hab. Maria-Elisabeth Krautwald-Junghanns

Jest kierownikiem Kliniki dla Ptaków i Gadów, oraz profesorem na Uniwersytecie w Lipsku. Główne zainteresowania naukowe Pani Profesor to techniki obrazowania w medycynie ptaków, hodowla ptaków oraz zastosowania antybiotyków w medycynie weterynaryjnej. Zajmuje się ona medycyną ptaków od 1984 roku (wraz z innymi założycielami EAAV oraz ECAMS). Pani Profesor posiada również zaszczytny tytuł: Diplomate of the European College of Zoological Medicine (dawniej Avian Medicine and Surgery), jest byłą prezydent ECAMS, oraz kierownikiem rezydentów. Posiada ona również wiele Niemieckich specjalizacji między innymi z drobiu, zwierząt egzotycznych, dzikich ptaków oraz gadów. Jest autorką 27 książek lub rozdziałów, ponad 180 impaktowanych publikacji, ponad 250 krajowych i międzynarodowych doniesień konferencyjnych. Profesor jest autorką (współautorką) wielu ważnych, fundamentalnych prac z zakresu patologii gołębi.

PascalDr Pascal Lanneau

W 1997 roku ukończył studia weterynaryjne na Uniwersytecie Ghent w Belgii. Następnie rozpoczął pracę w Moen (Belgia) w praktyce zajmującej się małymi zwierzętami, lecz z biegiem czasu coraz bardziej interesował się i specjalizował w medycynie gołębi pocztowych. Aktualnie ma pod swoją opieką wiele gołębników. Zajmuje się prewencją, diagnostyką, leczeniem oraz konsultowaniem zarówno konkretnych gołębi jak i całych hodowli. Specjalizuje się głównie w reprodukcji gołębi. Jest współwłaścicielem PiGen® (www.pigen.be) – centrum zajmującego się polepszaniem genetycznej jakości gołębi sportowych. Autor wielu artykułów poświęconych problemom gołębi zarówno o tematyce hodowlanej jak i weterynaryjnej. Współautor książki „Vet’s tips for Pigeon fanciers”. Członek „Belgium veterinarians with special interest in pigeon sports”.

zdjęcie A. Ledwoń

Dr Aleksandra Ledwoń

Od 2006 roku adiunkt w Zakładzie Chorób Ptaków, a od 2013 roku w Zakładzie Patologii Zwierząt Egzotycznych, Laboratoryjnych, Nieudomowionych i Ryb. Praca doktorska dotyczyła zagadnień związanych z mykobakteriozami u papug, późniejsze prace badawcze dotyczą głównie mykobakterioz jak i innych chorób zakaźnych u ptaków. Zajmuje się zarówno kliniką jak i patologią ptaków domowych, nieudomowionych i gołębi.

Dr David Barros Madeira urodził się w Loulé, Algrave w Portugalii 1964 roku. Okulista, obecnie sprawuje stanowisko Vice-prezydenta FCI i Przewodniczącego Komisji ds. Weterynarii i Dopingu FCI. Wychował się w rodzinie z silnymi tradycjami hodowli gołębi pocztowych, które zawsze były obecne w jego życiu. Nawet podczas studiów większość swojego wolnego czasu poświęcał wizytom u hodowców lub spędzaniu czasu w domu aby podziwiać gołębie powracające z lotów. Odniósł wiele sukcesów w lotach gołębi pocztowych, oraz działał jako aktywny współpracownik portugalskich czasopism o tematyce obejmującej gołębie pocztowe. Członek zarządu Portugalskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Jeden z głównych organizatorów Narodowych Wyścigów Długodystansowych w Portugalii. Biegle posługuje się językiem portugalskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Dr. Elisabeth PeusDr Elisabeth Peus

Kierownik Kliniki Gołębi Niemieckiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Essen
1998-2004- Wydział  Weterynaryjny w Hanowerze (Tierärztliche Hochschule Hannover)
2004-2006 – Praca w firmie zajmującej się żywieniem zwierząt
2006-2007 – Praca w klinice dla zwierząt domowych w Hanowerze
Od 2007 roku praca w Taubenklinik Essen
2014 – Dodatkowe studia z zakresu patologii ptaków ozdobnych, ornitofauny  ogrodów zoologicznych, zarządzanie Kliniką
2017 Specjalista z zakresu chorób ptaków  ozdobnych, ornitofauny ZOO,  z ukierunkowaniem na gołębie pocztowe i ozdobne

Lek. wet. Agnieszka Przygoda-Dobrzyńska

Starszy specjalista Wydziału ds. Chorób Zwierząt Innych niż Kopytne Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie „Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna”. Od 2005 r. pracuje w Głównym Inspektoracie Weterynarii, w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt. Zajmuje się opracowaniem i uzgodnieniem programów zwalczania/monitorowania chorób zakaźnych zwierząt (grypa ptaków, Salmonella), strategii zwalczania chorób, instrukcji GLW. Sprawuje bieżący nadzór nad realizacją programów zwalczania / monitorowania chorób zakaźnych zwierząt w odniesieniu do grypy ptaków oraz Salmonelli. Bierze udział w wizytach przedstawicieli Komisji Europejskiej w Polsce związanych z sytuacją epizootyczną w zakresie grypy ptaków oraz Salmonelli. Bierze udział w audytach  finansowych dotyczących programów weterynaryjnych. Przygotowuje kwestionariusze oraz bierze udział w audytach Dyrektoriatu F dotyczących kontroli realizacji programów oraz sytuacji w odniesieniu do chorób zwierząt innych niż kopytne. Uczestniczy w opracowywaniu i uzgadnianiu świadectw zdrowia dotyczących drobiu i produktów drobiowych. Sporządza uwagi do dokumentów Komisji Europejskiej, współpracuje z  OIE, opiniuje krajowe akty prawne z zakresu właściwości Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt.

Dr RubbenstrothDennis Rubbenstroth

Absolwent Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Weterynaryjnym w Hanowerze. Obronił pracę doktorską pod tytułem „Dochodzenie w sprawie taksonomii rodzaju Rimerella i diagnostyka zakażeń Rimerella u drobiu domowego i gołębi” w roku 2012. Od maja 2018 roku zajmuje stanowisko kierownika grupy badawczej w Instytucie Diagnostyki Wirusologicznej, Instytucie Friedricha Loefflera (FLI) w Greifswaldzie. Posiada specjalizację z mikrobiologii weterynaryjnej oraz specjalizację z chorób drobiu, posiada również zaszczytny tytuł Dyplomaty Europejskiego Koledżu Drobiarskich Nauk Weterynaryjnych (ECPVS). Autor wielu artykułów obejmujących tematyką choroby wirusowe i bakteryjne ptaków. Przedmiotem zainteresowań dr Rubbenstroth’a są zakażenia bornawirusowe ptaków i choroba młodych gołębi. Członek Komisji Weterynaryjno-Naukowej FCI obecnej kadencji.

fota tsDr Tomasz Stenzel

W 2006r ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie i w tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie, które zaowocowały w 2010 roku obroną pracy doktorskiej dotyczącej praktycznego stosowania immunomodulatorów u gołębi. Od 2011 roku adiunkt w Katedrze Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Wśród dotychczasowego dorobku naukowego znajdują się liczne prace dotyczące m. in.  patologii gołębi oraz epidemiologii wybranych chorób zakaźnych w populacji tych ptaków, a także publikacje dotyczące immunologii ptaków oraz wybranych zagadnień dotyczących ptaków wolnożyjących. Ponadto autor licznych publikacji w głównej mierze dotyczących patologii gołębi dostępnych w prasie weterynaryjnej. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zakażeń cirkowirusem gołębim (PiCV) oraz potencjalnymi możliwościami zwalczania i zapobiegania YPDS. Aktualnie prowadzi badania nad immunologią zakażeń PiCV u gołębi. Poza pracą naukową zajmuje się również leczeniem gołębi i innych ptaków domowych.

szeleszczukProf. Piotr Szeleszczuk

Lekarz weterynarii, specjalista chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych. Jest kierownikiem Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej i Zakładu Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autor blisko 700 publikacji naukowych w tym ponad 100 poświęconych patologii gołębi. Wykonane w zakresie kolumbopatologii badania obejmowały najbardziej ważkie problemy praktyczne i dotyczyły między innymi paramyksowirozy (opis pierwszych przypadków w kraju, opracowanie zasad immunoprofilaktyki), terapii salmonellozy, występowania chorób pasożytniczych i innych chorób wirusowych. Prof. Szeleszczuk specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu patologii, leczenia i immunoprofilaktyki chorób drobiu oraz ptaków domowych i gołębi. Jego nazwisko – jako międzynarodowego eksperta w tej dziedzinie, jest często wiązane z serodiagnostyką chorób drobiu. Również od kilka lat realizuje projekt ” WAMSER- Warszawa Akademia zastosowań monitoringu serologicznego w epidemiologii weterynaryjnej.” Jest pomysłodawcą i współrealizatorem projektu „Eimeriana Avia”. Pasją Profesora Szeleszczuka od początku kariery zawodowej jest kolumbopatologia. Od blisko 40 lat kontynuuje zapoczątkowane na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, przez Panią Profesor Wandę Barbarę Borzemską, działania na rzecz weterynaryjnej opieki nad gołębiami w Polsce. Jego autorski projekt nieformalnego Klubu Kolumbopatologów Polskich skupił grono wybitnych krajowych specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia gołębi, spotykających się cyklicznie na odbywających się od 2008, zlotach kolumbopatologów. Od ponad 10 lat jest polskim przedstawicielem w Komisji Weterynaryjno-Naukowej Federation Columbophile Internationale.

SmietankaProf. Krzysztof  Śmietanka uzyskał tytuł lekarza weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2000 roku, a doktorat oraz habilitację w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym (PIW-PIB) w Puławach, odpowiednio w 2007 i 2014 roku.

Obecnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Chorób Drobiu i Krajowego Laboratorium Referencyjnego dla AI i ND w PIW-PIB w Puławach. Przez ostatnie 18 lat jego badania koncentrowały się głównie (ale nie wyłącznie) na epidemiologii, patobiologii, diagnostyce i immunoprofilaktyce grypy ptaków (AI) i rzekomego pomoru drobiu (ND). Profesor Śmietanka jest uznanym europejskim ekspertem w tym zakresie. Jest współautorem ponad 50 artykułów w recenzowanych czasopismach i ponad 180 streszczeń w materiałach konferencyjnych, artykułów w czasopismach nieopartych na przegląd oraz w rozdziałach książkowych.

Jego praca nad paramyksowirusem gołębi typu 1 (PPMV-1) zaowocowała charakterystyką genetyczną i fenotypową szczepów PPMV-1 krążących w Polsce, a także oceną patogennych właściwości PPMV-1 dla różnych gatunków ptaków.

Walker

Dr Colin Walker ukończył studia lekarsko-weterynaryjne na Uniwersytecie w Melbourne w roku 1979. Uzyskał tytuł specjalisty chorób ptaków w roku 2003. Posiada również licencjat z Zoologii uzyskany na Uniwersytecie w Melbourne. Do 1994 zajmował się ogólną praktyką weterynaryjną, od tego czasu swoją pracę skupia głównie na leczeniu ptaków. Colin założył Knox Bird Veterinary Clinic, przemianowaną w 2000 roku na Melbourne Bird Veterinary Clinic. Colin zajmuje się hodowlą gołębi od 10 roku życia i zaczął brać udział w lotach gołębi w 1969 kiedy miał 15 lat. Starał się brać udział w większości zawodów, chyba że zobowiązania dotyczące pracy lub podróży to uniemożliwiły. Colin lotuje gołębie w lokalnej organizacji Knox Racing Pigeon Club którego jest również prezydentem.  Knox Racing Pigeon Club jest członkiem zrzeszenia Victorian Homing Association która posiada około 300 członków. Colin został dwukrotnie mistrzem Federacji (najlepszy lotnik roku) oraz dwukrotnie mistrzem lotów krótkich. W 2010 roku został sklasyfikowany na 12 miejscu w ogólnym rankingu. Colin posiada również kilka odmian gołębi ozdobnych – Nuremburg Lark, Damascene, Australian Suabian, Syrian Tarbesh i British Show Racers z którymi na wystawach przez ostatnie 10 lat zdobył 15 Mistrzostw Kraju. Colin posiada 38 wolier i hoduje rzadziej spotykane gatunki australijskich papug i Australian Fruid Doves. Wierzy on, że zapewnienie zdrowej populacji utrzymywanej w niewoli tych wymierających ptaków jest istotną częścią ich zachowania i ochrony. Colin założył Australian Pigeon Company w 1994 roku która produkuje szeroką gamę suplementów diety i leków dla gołębi które są szeroko używane w całej Australii. Aktywny udział w konkursach jest dla Colina nadal ekscytujący i pozostaje on stale zafascynowany wszystkimi gatunkami ptaków. Czuje się on spełniony i z wielką radością pracuje z wieloma gatunkami ptaków, które leczy w swojej Klinice.

De_Weerd2Hendrik J.M de Weerd

Jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Utrechcie, w Holandii w roku 1972. Posiada również prawo wykonywania zawodu w Wielkiej Brytanii (MRCVS), Belgii, Irlandii i Rumunii. Otworzył swoją „Veterinary Clinic Breda” w 1973 roku. Po sześciu latach przejął kolejną klinkę weterynaryjną w Bredzie. Po kolejnych trzech latach otworzył nową klinikę weterynaryjną w Bredzie. Doktor od początku swojej działalności zawodowej leczył gołębie pocztowe i zwierzęta towarzyszące. Od roku 1987 do teraz Dr. de Weerd zajmuje się gołębiami pocztowymi z całego świata. Jest on również właścicielem Belgica-De Weerd B.V., korporacji farmaceutycznej która produkuje leki weterynaryjne i dodatki żywieniowe dla gołębi i, w szczególności, gołębi pocztowych.

Doktor de Weerd opracował efektywne terapie, dotychczas nieznanych, nieuleczalnych chorób gołębi. Obszar działania Doktora rozpościera się od Holandii do Belgii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Prowadzi on również konsultacje przypadków dla lekarzy z całego świata. Doktor przeprowadza zabiegi w klinice gołębi w Colchester, zlokalizowanej blisko Londynu, oraz współpracuje z dużymi klinikami dla gołębi w Pekinie, w Chinach.

Doktor ma na swoim koncie wiele przemówień w całym świecie w „gołębiami stojących krajów”.

Posiada on również wiele międzynarodowych funkcji, takich jak między innymi doradca Azjatyckiej Federacji Gołębi Pocztowych, honorowy członek 100-letniego stowarzyszenia hodowców gołębi na Teneryfie, doradca w niemieckiej „Verbands Klinik” (klinice gołębi) i doradca w VMD w Wielkiej Brytanii zajmujących się gołębiami pocztowymi, członek weterynaryjnego komitetu F.C.I (Fédération Colombophile Internationale) międzynarodowego stowarzyszenia hodowców gołębi.

Konserwator odmiany „Jan Aarden”, wybitnej linii gołębi maratończyków założonych przez Pieta de Weerda, światowej sławy ojca Dr Henka de Weerda, który był ikoną i „wielką emiencją” międzynarodowego świata gołębi.

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Zamieszczone zdjęcia w serwisie chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez zgody autora jest zabronione

Szanowni Państwo,

Strona kolumbopatolodzy.org.pl będzie wygaszona. W związku z powstaniem polskiego oddziału IVPA zapraszamy na nową stronę znajdującą się pod adresem ivpa.pl

 

Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

Powered by WordPress Popup